ΥγιεινήΥγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

 

Κάθε επιχείρηση τροφίμων, ως ελάχιστη προϋπόθεση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, αναγκών και προσδοκιών των πελατών της, πρέπει να εγγυάται τη διάθεση ασφαλών προϊόντων. Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και η προστασία της υγείας του καταναλωτή είναι ηθική ευθύνη αλλά και νομική υποχρέωση όλων σε μια επιχείρηση τροφίμων.
 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την υγιεινή παραγωγή τροφίμων (ΚΥΑ487/2000 σε εναρμόνιση με την οδηγία 93/43/ΕΕ) η εφαρμογή των βασικών αρχών H.AC.C.P. είναι υποχρεωτική.
 

H.A.C.C.P. είναι συντομογραφία του «Hazard Analysis Critical Control Points» που στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί ως «Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου» και περιγράφει περιληπτικά τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων.
 

Η εφαρμογή των αρχών H.A.C.C.P. δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να εξετάσει τις δραστηριότητες της, βήμα προς βήμα, από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι και τη διάθεση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή.
 

Με αυτόν το τρόπο η επιχείρηση επιδιώκει να προσδιορίσει κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια του προϊόντος, και να αποφασίσει με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων.
 

Πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη ενός συστήματος H.A.C.C.P. βασίζεται στην συστηματική ανάλυση όλων των δυνητικών κινδύνων και στην αναγνώριση κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΚΣΕ / C.C.P.). Ως ΚΣΕ θεωρούνται σημεία - διεργασίες - δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να προληφθεί ή εξαλειφθεί ή μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα ένας σημαντικός κίνδυνος για την ασφάλεια και υγιεινή των τελικών προϊόντων.
 

Αυτή την στιγμή τον έλεγχο της εφαρμογής έχει αναλάβει ο ΕΦΕΤ με συναρμόδιες δημόσιες αρχές.
 

Πέρα από την υιοθέτηση του συστήματος H.A.C.C.P., μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την εγκατάσταση ενός πλήρως τεκμηριωμένου προ τυποποιημένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με κάποιο από τα αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. ΕΛΟΤ 1416, DS3027 ή μελλοντικά με το ISO22000). Τον έλεγχο τέτοιων συστημάτων έχουν αναλάβει κατάλληλα διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης που